Ethics

Etyka

Kodeks etyczny i jego procedury służą szczególnej relacji i odpowiedzialności terapeutycznej, pomiędzy Klientem i Terapeutą. Relacja ta oparta jest o podstawowe standardy, umożliwiające prawidłowy przebieg oraz realizacje celu terapii.

Kontrakt

Zobowiązuje się:

 • sformułować przejrzysty kontrakt z klientem, precyzujący cele sesji oraz warunki finansowe;
 • zachować poufność i właściwie zabezpieczyć dane osobowe, informacje otrzymane od Klienta oraz zapisy z sesji, z uwzględnieniem sytuacji wyjątkowych, przewidzianych prawem a także zapewnć Klientowi dostęp do jego danych osobowych zgodnie z wymaganiami RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r);

Odpowiedni dobór klienta oraz kompetencje terapeuty

Zobowiązuję się:

 • rzetelnie ocenić zdolność i motywację Klienta do używania i integrowania stosowanych technik i metod terapeutycznych;
 • określić obszar odpowiedzialności Klienta za siebie i jego własny stan psycho-fizyczny;
 • wyjaśnić przeciwskazania, potencjalne zagrożenia oraz ryzyko związane z terapia;
 • prowadzić swoją praktykę wyłącznie w obszarze, w którym posiadam zawodowe i specjalistyczne kompetencje uzyskane w procesie szkoleń i praktycznego doświadczenia;
 • skierować Klienta do innego terapeuty, praktykującego w dziedzinie, której dotyczy problem, a wykracza poza moją specjalizację;
 • pozostawać w regularnej superwizji; poszerzać wiedzę, dbać o własny rozwój osobisty i zawodowy;

Relacja Terapeuta - Klient

Zobowiązuje się:

 • kierować się podstawowym celem terapeutycznym jakim jest dobro klienta;
 • stworzyć zdrową, profesjonalną przestrzeń umożliwiającą i wspierającą wzajemną komunikację oraz pracę terapeutyczną,
 • respektować autonomię, godność i system wartości Klienta oraz podstawowe prawa człowieka;
 • powstrzymać się od wszelkich ocen moralnych, od uprzedzeń czy dyskryminacji Klienta
 • rozwiązać kontrakt i skierować Klienta do innego terapeuty w przypadku wystąpienia – utrudniających lub uniemożliwiających pracę – różnic kulturowych, ideologicznych, religijnych itp.
 • dostarczyć za zgodą lub na prośbę Klienta, dostępne źródła wiedzy, materiały edukacyjne, sieci wsparcia  i inne informacje wspierające rozwój i zdrowie Klienta;
 • unikać relacji, ograniczających moją bezstronność lub prowadzić do konfliktu interesów.
error: Content is protected !!