Możliwości, jakie daje trening

Możliwości, jakie daje trening

Propozycję uczestniczenia w treningu TERAPIA TRAUMY oraz FACYLITACJA PROCESÓW STANÓW SZCZYTOWYCH kierujemy do osób:

– profesjonalnie zajmujących się pomocą psychologiczną, coachingową lub terapeutyczną;

– planujących lub przygotowujących się do wykonywania zawodu związanego z pomaganiem, terapią i wspieraniem rozwoju osobistego innych osób;

– zaangażowanych w poprawę jakości swojego życia, dostrzegających wartość własnego rozwoju i autoterapii oraz zainteresowanych odkrywaniem nowych, inspirujących narzędzi, doświadczeń i perspektyw służących pogłębianiu świadomości.

Udział  w I MODULE umożliwia:

– poznanie unikalnego nurtu terapeutycznego, regularną pracę w parach, w grupie, a także z trenerkami prowadzącymi trening, które dają szansę na intensywny rozwój, doświadczanie zmian umożliwiających poszerzanie swojej świadomości, a także lepsze rozumienie siebie i swoich relacji z innymi;

– w ramach praktyk: superwizowane sesje także z klientami spoza grupy;

– uzyskanie – po spełnieniu wymogów – tytułu ‘Certyfikowany terapeuta traumy ISPS’.

– uczestnictwo – po zdaniu egzaminu z I modułu – w drugiej części szkolenia i w przeprowadzanych w jego ramach procesach stanów szczytowych;

– włączenie – po certyfikacji – do międzynarodowej społeczności Instytutu oraz możliwość dalszego rozwoju osobistego i zawodowego, dostęp do mentoringu, aktualizowanych technik, a także cyklicznie organizowanych konferencji i spotkań.

Udział w II MODULE umożliwia:

– uczestnictwo w procesach stanów szczytowych: Cichy Umysł, Wewnętrzny Spokój, Światłość Mózgów oraz Optymalna Ścieżka Życia,

– otrzymanie – po spełnieniu wymogów – tytułu ‘Certyfikowany facylitator stanów szczytowych ISPS’ oraz dostępu do dodatkowych materiałów .

– skorzystanie – po certyfikacji – z bezpłatnych szkoleń ISPS pozwalających na:

* dołączenie do zespołu badawczego

* uzyskanie specjalizacji w klinicznych procesach (obecnie: Asperger, Traumatic Brain Injury)

* zdobycie uprawnień do prowadzenia grupowych treningów jako ‘Certyfikowany Trener ISPS’

CENA TRENINGU I CERTYFIKACJI

Cena treningu wynosi:

– I Moduł: 5-miesięczne szkolenie / 150h zajęć ‘TERAPEUTA TRAUMY’: 2400 €.

Wymagana jest zaliczka w wysokości 400 € jako gwarancja miejsca na treningu.

Pozostała kwota, 2000€ jest płatna jednorazowo do dnia 5 września br lub w 4 ratach x 525€ uiszczanych od września do grudnia 2023, najpóźniej do 5 dnia każdego miesiąca;

– II Moduł: 3 -miesięczne szkolenie / 75h zajęć ‘FACYLITATOR STANÓW SZCZYTOWYCH’: 800€ płatne jednorazowo.

Cena egzaminu wynosi:

– po I części: 240€

– po II części: 80€

Inne wymogi certyfikacyjne.

Do uzyskania certyfikatu potrzebne są trzy dodatkowe, niezależne szkolenia:

1./ Diagnoza chorób i zaburzeń psychicznych DSM-5;

2./ Kryzys duchowy: diagnoza i postępowanie;

3./ Samobójstwo: rozpoznanie ryzyka, diagnoza i przeciwdziałanie

które mogą zostać:

* zaliczone w ramach posiadanych już dyplomów i zaświadczeń,

* przeprowadzone odpłatnie przez uprawnione w tym zakresie do szkolenia osoby lub instytucje,     

* odpłatnie zorganizowane przez nas, po zakończeniu I-go modułu.

A także konieczność:

– Uczestnictwa w trwającym 1 rok, comiesięcznym mentoringu (12 x obecnie 100PLN)

– Wnoszenia corocznej opłaty licencyjnej (obecnie 360PLN)

MASZ PYTANIA? Napisz do mnie na: therapy@ceofaw.com  lub fairwind.myway@gmail.com

error: Content is protected !!